Tứ tấu đàn giây (Nguyễn Quartet )


Từ trái qua phải : Mỹ Hương, Công Thắng, Thu Bình, Vân Ánh